Aigües de Mataró va començar ahir, dilluns 13 de gener, les obres de renovació de les xarxes d’aigua potable i clavegueram del carrer de Joan Maragall (el tram entre el carrer del Molí de Vent i la ronda de la Roca Blanca), del carrer de Sant Miquel, del carrer de Molí de Vent (el tram entre el carrer de les Tres Roques i del carrer de Joan Maragall), i de la ronda de la Roca Blanca (el tram entre el carrer de les Tres Roques i del carrer de Joan Maragall)

La intervenció d’Aigües de Mataró en aquests carrers del barri de Cerdanyola es fa seguint els criteris del Pla Director de l’Aigua i renovació del Clavegueram de Mataró, amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades.

Respecte a la xarxa d’abastament d’aigua potable, se substituiran les canonades actuals per 458 metres de tubs de polietilè de diferents diàmetres, així com les descàrregues i les vàlvules de maniobra necessàries per al correcte funcionament i manteniment de la xarxa.

En l’obra de la xarxa de clavegueram, es preveu la construcció de 218 metres de tubs de PVC de 400 mm de diàmetre. Els claveguerons i connexions dels embornals també es faran amb tub de PVC, i es preveu la construcció de deu pous de registre.

En la renovació de la xarxa d’abastament la rasa anirà majoritàriament per la vorera, exceptuant els trams on hi ha cruïlles de carrers que es realitzarà per la calçada. I en la renovació de la xarxa de clavegueram la rasa anirà per la calçada. Un cop finalitzats els treballs de canalització es reposaran els paviments amb els mateixos materials que hi ha ara.

Durant les obres s’afectarà el trànsit de vianants a les voreres i la circulació i estacionament de vehicles. Els accessos als guals restaran afectats puntualment i sempre amb previ avís. Les obres es realitzaran per trams per provocar les mínimes molèsties possibles.

L’obra civil ha estat adjudicada a l’empresa García Cano e Hijos, SA per un import de 301.196,15 € (IVA inclòs) i l’obra mecànica la duu a terme la mateixa companyia amb un pressupost de  91.317,36 € (IVA inclòs). La finalització de l’obra es preveu a finals de maig.

El projecte es va presentar als veïns en una reunió que es va celebrar el passat dijous 9 de gener a la sala d’actes del Centre Cívic Espai Gatassa, on van assistir els tècnics municipals i els tècnics responsables de les obres.