Es prendran mesures d’ajust pressupostari com la modificació de les ordenances fiscals o l’aplicació del Pla de racionalització, que permetrà reduir la despesa en 1,2 milions d’euros

El Govern municipal ha aprovat l’avantprojecte de pressupost de l’Ajuntament per al 2020, que puja a 147,66 M €, una xifra de partida que és un 1,45 % superior a la de 2019 (+2,1 M €). El document l’ha presentat avui el regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, en la Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró.

L’avantprojecte s’emmarca en l’escenari pressupostari 2020-2023, segons el qual el 2020 caldrà fer front a un desajust pressupostari previst de 8,8 M €. Aquest desajust està motivat per un dèficit d’1,6 M € en la previsió d’ingressos de conceptes com l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i la PIE (Participació en els Impostos de l’Estat); l’augment de 2,7 M € la despesa de personal; la revisió d’alguns contractes que incrementaran els costos en 3,1 M € per la millora dels serveis i l’actualització de les condicions; una aportació d’1,5 M € a PUMSA per fer front a la devolució d’endeutament; i l’increment de les partides de seguretat, polítiques socials i la inversió per posar la ciutat al dia (asfaltat, voreres, enllumenat, arbrat, etc.).

Tenint en compte aquest marc, i per tal de garantir l’equilibri pressupostari, s’han proposat actuacions per augmentar els ingressos (revisió dels tipus impositius en les ordenances fiscals) i reduir la despesa (elaboració i aplicació d’un Pla de racionalització).

Ingressos i despeses

L’avantprojecte presenta un pressupost corrent de despesa de 116,1 M €, que incorpora l’increment de 2,7 M € en les despeses de personal (la resta de l’augment d’aquest capítol del pressupost, fins al 3,2 M €, correspon a despesa subvencionada) i l’augment de 3,6 M € en la resta de la despesa corrent -on s’inclouen les modificacions de contractes de neteja i recollida de residus, neteja d’equipaments i Mataró Bus; o l’aportació a PUMSA-. Tots aquests increments corrent venen acompanyats dels ajustaments de la despesa fruit de l’aplicació del Pla de racionalització (-1,2 M €), que comportarà mesures com la reducció de les despeses de manteniment per l’augment de les inversions, la internalització d’estudis externs o l’optimització d’infraestructures i la racionalització en la planificació dels espectacles de Les Santes, entre d’altres.

Pel que fa al capítol d’ingressos, la variació es preveu que sigui de 4,27 M €. Aquesta variació es deu a la disminució en la previsió d’ingressos d’ICIO i PIE (-1,6 M €), a la modificació de les ordenances fiscals (+4,3 M €), a les variacions per subvencions i transferències (+890.344,63 €) i també a altres conceptes com l’increment dels ingressos per IBI mitjançant la millora en l’eficiència del padró o la incorporació del cànon d’ús de clavegueram (+685.270,81 €).

Per programes, la despesa més important de l’Ajuntament el 2020 serà per a ensenyament, a què s’hi destinaran 20,07 M € (+2,56 %); seguida de seguretat i protecció civil, a què s’hi destinaran 14,97 M € (+14,73 %) i el deute públic, amb 13,34 M € (-13,92 %). Els programes de protecció i promoció social comptaran amb 13,42 M € els de recollida de la brossa i neteja diària amb 13,80 M €, administració general amb 9,89 M € i habitatge, urbanisme i vies públiques amb 10,76 M €.

 Inversions

L’avantprojecte de pressupost per al 2020 ve acompanyat del programa d’inversions per al mandat 2020-2023, que compta amb un import global de 69 M € desglossat en 4 anys.

Per al 2020 la inversió prevista puja a 19,68 M €, que es finançarà amb nou endeutament (13,5 M €), subvencions (4,42 M €) i estalvi corrent (1,75 M €).

La partida més gran d’inversió serà per posar la ciutat al dia (6,86 M €) –comprèn actuacions a l’espai públic (1,36 M €) i en equipaments (5,5 M €)-. Segueixen les partides destinades a sostenibilitat energètica (2,23 M €); mobilitat i seguretat (1,73 M €); promoció econòmica (1,70 M €); urbanisme (1,67 M €); habitatge (1,67 M €); neteja i recollida de residus (1,55 M €); pressupostos participatius (1,50 M €) i ciutat intel·ligent i govern obert (738.980 €).

Endeutament

La previsió és rebaixar l’endeutament del grup –Ajuntament, empreses públiques i Consorci de Residus Sòlids Urbans del Maresme- fins assolir una ràtio d’endeutament del 72,36 % al final de 2020.

Calendari

El Pressupost municipal 2020 està previst que s’aprovi inicialment en un Ple extraordinari a finals de gener. Posteriorment estarà en exposició pública durant 15 dies, durant els quals es podran presentar al·legacions i/o aportacions. Abans de l’aprovació definitiva està previst que se celebri l’Audiència Pública.