El Ple ordinari del 7 de novembre va aprovar una esmena a la totalitat, presentada pel grup municipal del PSC i d’En Comú Podem, a la Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Junts per Mataró en relació als suposats comentaris fets en un xat per certs membres de la Policia Local. El text es va aprovar amb els vots favorables del PSC, ECPM i Ciutadans i els vots en contra d’ERC i Junts per Mataró.

El text íntegre és el següent:

“Tant la normativa general de la funció pública com la normativa sectorial dels cossos policials, estableixen l’exigència de que el personal al servei de les Administracions Públiques observi rigorosament en la seva actuació professional els principis d’objectivitat, neutralitat i imparcialitat política, i, en conseqüència, desenvolupin les seves funcions sense incórrer en cap tipus de discriminació, abús o tracte incorrecte vers la ciutadania.

A finals d’octubre, han aparegut publicades en mitjans de comunicació (entre ells La Vanguardia i El Periódico), informacions relatives a manifestacions presumptament realitzades per membres de la Policia Local de Mataró en l’àmbit privat de l’aplicació WhatsApp i que, pel seu to i contingut, podrien ser constitutives d’algun tipus d’infracció, o posar en entredit la imatge i independència del propi cos.

Amb l’objectiu d’esclarir al màxim els fets ocorreguts, i emprendre les accions que se’n poguessin derivar, l’Ajuntament ha ordenat l’obertura d’un expedient informatiu reservat, on, entre d’altres, s’haurà de determinar la possible veracitat i autoria, així com l’afectació a l’àmbit públic i professional, d’aquestes manifestacions privades.

En qualsevol dels casos, i sense emetre judicis administratius que s’hauran de substanciar durant la instrucció de l’expedient obert, si es considera que aquestes manifestacions són èticament, socialment i políticament contràries al respecte i a la convivència de les persones.

Per tot això, el grup municipal socialista i el grup municipal En Comú Podem presentem la següent proposta de resolució:

Primer. Reprovar qualsevol actitud o manifestació que sigui contrària o atemptatòria contra els principis de llibertat i igualtat per raó d’ideologia o de qualsevol altra condició personal o social.

Segon. Instar a la continuïtat de l’expedient informatiu reservat que l’Ajuntament ha obert per esclarir els fets ocorreguts.

Tercer. Depurar les responsabilitats professionals, administratives i/o penals, que es poguessin derivar d’un expedient disciplinari.

Quart. Reforçar la presència del Codi Ètic de la Policia de Catalunya en els processos de selecció i els programes de formació de la Policia Local de Mataró.

Cinquè. Reconèixer l’absoluta neutralitat, imparcialitat, objectivitat i proporcionalitat amb la que estan actuant públicament tots els membres de la Policia Local de Mataró davant les diverses situacions i mobilitzacions de caràcter polític que s’han produït a la ciutat durant les darreres setmanes”.