La pujada d’impostos rondarà els 48 € anuals de mitjana per família. Els propietaris d’habitatges desocupats des de fa més de dos anys hauran de pagar un 50 % més d’IBI i es destinaran més diners a bonificar aquest impost i la taxa de la brossa domiciliària a famílies nombroses, monoparentals, pensionistes i, en general, les persones amb menors ingressos

El Ple municipal, reunit ahir en sessió extraordinària, va aprovar provisionalment la proposta de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels impostos, les taxes i els preus públics per al 2020, que preveu un increment dels tributs. La proposta es va aprovar provisionalment amb el vot afirmatiu del Govern (PSC i ECPM) i el vot contrari dels grups municipals d’ERC-MES, Junts per Mataró i C’s.

L’increment impositiu proposat rondarà els 48 €/any  de mitjana per família. Així doncs, una família que pagui IBI d’habitatge, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris, el 2020 pagarà 801,79 € en concepte d’impostos municipals (47,63 € més respecte aquest any).

Aquest increment tributari està acompanyat d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa que ja s’ha començat a elaborar per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. En aquest període, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, prioritzant les polítiques socials, de seguretat i d’habitatge, caldrà afrontar també la disminució en la previsió d’ingressos com l’ICIO o la plusvàlua; l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament (proper als 2 M €); i la modificació d’alguns contractes que incrementaran els costos per a 2020 per la millora dels serveis i l’actualització de les condicions (el de recollida de residus i neteja viària, el del Mataró Bus i el de neteja d’edificis, escoles i equipaments municipals, entre d’altres).

Modificacions respecte l’avantprojecte

Respecte a l’avanprojecte presentat a finals de setembre, s’han incorporat suggeriments d’alguns grups municipals.

Així doncs, a proposta del grup municipal d’ERC-MES, s’ha modificat el tram inferior de la tarifa de la taxa de guals. Fins ara es diferenciava només en aparcaments de més de 5 vehicles i de 0 a 5. Ara, s’han establert 2 subtrams: de 0 a 2 vehicles –manté la tarifa de 2019 sense increment-, i de 3 a 5 vehicles –s’incrementarà segons el previst en l’avantprojecte-.

La proposta d’ordenances aprovada provisionalment també ha incorporat el suggeriment del grup municipal d’ECPM d’ampliar la bonificació de l’IBI a tots els immobles que s’instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o electric de l’energia solar (fins ara gaudeixen d’aquest benefici els habitatges)

Altres aspectes també a destacar són l’aprovació del recàrrec del 50 % de la quota de l’IBI per habitatges declarats desocupats de forma permanent des de fa més de dos anys, i l’increment del 10 % del fons per a subvencions i bonificacions de l’IBI i del rebut de la brossa domiciliària per a les famílies nombroses, les monoparentals, els jubilats i pensionistes i, en general, les persones amb menors ingressos.

Calendari

Amb l’aprovació provisional de les ordenances s’obre un període de 30 dies hàbils d’exposició pública, durant el qual es podran fer al·legacions.

L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre per tal que les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener de 2019. En aquesta mateixa sessió està previst que s’aprovi inicialment el Pressupost per al 2020.