El Govern ha dissenyat una nova organització estructurada en 3 àmbits per donar resposta a 15 objectius polítics prioritaris del mandat 2019-2023. Aquesta proposta, juntament amb el règim de retribucions i assistències dels 27 càrrecs electes i el número d’eventuals, completa el cartipàs municipal que se sotmetrà a l’aprovació del Ple del 9 de juliol

L’alcalde, David Bote (PSC); el primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez (PSC); i el segon tinent d’alcalde, Sergi Morales (ECPM), han presentat avui després d’una Junta de Portaveus la nova organització del Govern municipal, les retribucions per als càrrecs electes i el personal eventual. Les propostes es portaran a aprovació en el Ple de cartipàs, que tindrà lloc dimarts 9 de juliol.

La nova organització política completa i desenvolupa el repartiment de carteres que va fer l’alcalde el 19 de juny i té al seu origen en l’acord de Govern “Un futur per a Mataró”, signat el 15 de juny entre el PSC i ECPM.

En les darreres setmanes, el Govern ha mantingut reunions amb els tres grups de l’Oposició (ERC, Junts x Mataró i Cs) amb voluntat de compartir les propostes i trobar el màxim consens possible al voltant dels objectius prioritaris del mandat. També se’ls ha ofert la possibilitat de participar com a representants de l’Ajuntament en diferents organismes i institucions (consorcis, fundacions i/o empreses municipals).

 Les prioritats del mandat 2019-2023 

 1. Tenir una visió estratègica de ciutat amb horitzó 2030.
 2. Transformar l’Administració.
 3. Fer una política pressupostària justa, progressiva i sostenible.
 4. Millorar la prestació dels serveis públics.
 5. Aconseguir una ciutat més neta.
 6. Posar els espais i els equipaments al dia (La ciutat al dia).
 7. Apostar per la transició ecològica i el desenvolupament sostenible.
 8. Vetllar per una ciutat més segura i cívica on conviure.
 9. Promoure la cohesió social en totes les vessants de l’acció comunitària i també la cohesió territorial.
 10. Millorar la qualitat de vida de les persones, sobretot les que estan en situació de vulnerabilitat.
 11. Treballar per assolir una ciutat cohesionada, diversa i inclusiva.
 12. Garantir la igualtat i lluitar contra la discriminació.
 13. Fer de Mataró una ciutat més atractiva per a les inversions i per als visitants.
 14. Promoure el comerç de proximitat i l’equilibri de les zones comercials.
 15. Generar ocupació i fomentar l’economia productiva, social i solidària.

A partir d’aquestes prioritats, el Govern establirà en els propers mesos el Pla de Mandat 2019-2023, que tindrà traducció anual en els corresponents Plans d’Actuació Municipal.

 Nova organització política

 Per donar resposta a les prioritats, es planteja:

 • Reforçar el perfil polític del Govern.
 • Ser un Govern flexible i amb capacitat d’adaptació a les noves necessitats.
 • Tenir capacitat de diàleg i d’entesa política i social.
 • Treballar amb una clara orientació estratègica atenent alhora els temes del dia a dia.
 • Donar resposta als nous reptes que té la ciutat, adequant l’organització a aquests reptes i a les necessitats de la ciutadania.

Per aquest motiu, la nova organització s’estructura en tres grans àmbits polítics (dels quals depenen subàmbits). A banda de l’alcalde, els responsables d’aquests àmbits i subàmbits són els 8 tinents d’alcalde:

 • Àmbit de Presidència, Bona Governança i Estratègia Mataró (Prioritats 1-4).
  • Responsable: Juan Carlos Jerez
  • Subàmbit Presidència i Estratègia Mataró: David Bote
  • Subàmbit Administració: Juan Carlos Jerez
 • Àmbit de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania (Prioritats 5-12).
  • Responsable: Miquel Àngel Vadell
  • Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic: Elizabet Ruiz
  • Seguretat, Civisme i Convivència: Anna Villarreal
  • Acció Comunitària: Marisa Merchán
  • Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Laura Seijo
 • Àmbit de Desenvolupament Urbà i Econòmic (Prioritats 13-15).
  • Responsable: Núria Moreno
  • Planificació Territorial: Miquel Àngel Vadell
  • Promoció de Ciutat i Comerç: Núria Moreno
  • Ocupació i Empresa (Mataró Activa): Sergi Morales

A part de les carteres que ostenten els 14 edils del Govern municipal per delegació de l’alcalde i que pengen d’aquests subàmbits, una altra de les novetats que també està prevista és la delegació puntual d’assumptes vinculats a determinades polítiques públiques, ja siguin de caire territorial o sectorial. En aquest sentit, de moment, s’han establert les següents delegacions específiques:

 • Ciutat Intel·ligent: Daniel Hurtado
 • Impuls del Pla Integral de Rocafonda: Juan Carlos Jerez
 • Impuls del Pla Integral de Cerdanyola: Beatriz Delgado
 • Benestar animal: Elizabet Ruiz
 • Pla d’Impuls del Centre (PIC): Núria Moreno
 • Impuls del projecte Mar en Valor: Núria Moreno

A partir d’aquesta innovadora organització política es desplegarà l’organigrama tècnic de l’Ajuntament, el disseny del qual s’està acabant de perfilar i que continuarà jerarquitzat en àrees, direccions de serveis, serveis, seccions i unitats de gestió.

Tres comissions informatives

Quant a les comissions informatives municipals, se n’han creat tres que coincideixen amb els tres nous àmbits:

 • Comissió informativa de Presidència, Bona Governança i Projectes Estratègics.
  • President: Juan Carlos Jerez
  • Vicepresidenta: Marisa Merchán
 • Comissió informativa de Qualitat Urbana i Benestar de la Ciutadania.
  • President: Miquel Àngel Vadell
  • Vicepresidenta: Laura Seijo
 • Comissió informativa de Desenvolupament Urbà i Econòmic.
 • Presidenta: Núria Moreno
 • Vicepresident: Sergi Morales

Retribucions de l’alcalde i dels regidors i personal eventual

La proposta de retribució per a l’alcalde de Mataró que es portarà al proper Ple continua situant-se molt per sota del que correspondria segons la llei al primer edil d’un municipi de 127.000 habitants com Mataró.

Tal com estableix l’art. 75 bis de la Llei de Bases del Règim Local, en els municipis entre 75.001 i 150.000 habitants, i d’acord a l’art. 18 del Reial Decret Legislatiu de 21 de desembre de retribucions en l’àmbit del sector públic, els imports de les retribucions màximes per a 2019 és de 79.598,46 €.

La proposta de retribució per a l’alcalde és de 61.500 €, que està inclús per sota de la que correspondria als municipis de menys de 75.000 habitants. En concret és un 77,26 % de la quantia màxima prevista per a municipis com Mataró.

Les retribucions proposades en règim de dedicació exclusiva per a la resta d’edils són:

 • 1r tinent d’alcalde: 55.350 € (90 % de l’establerta per a l’alcalde)
 • Altres tinences d’alcaldia (7): 50.430 € (82 % de l’establerta per a l’alcalde)
 • Regidors/es delegats/des (6): 45.510 € (74 % de l’establerta per a l’alcalde)
 • Portaveus de grups municipals (3): 43.050 € (70 % de l’establerta per a l’alcalde)
 • Assistències als plens dels regidors (9): 9.000 €

Pel que fa a les dedicacions dels regidors, la llei acorda que en els municipis d’entre 100.000 i 300.000 habitants poden prestar servei en règim de dedicació exclusiva fins a 18 regidors/es del Govern i de l’Oposició. En aquest mandat 2019-2023 es preveu que s’arribi a aquest màxim, tot i que s’ha iniciat el mandat amb 17.

Amb l’objectiu de proporcionar més informació a la ciutadania de la gestió política i la dedicació dels regidors, en el Portal de transparència i de retiment de comptes de la web municipal es publicaran els horaris ordinaris i les activitats d’agenda de tots els regidors amb retribució, així com les assistències i les absències d’aquests als òrgans col·legiats (plens, juntes de Govern, juntes de portaveus i comissions informatives). De la mateixa manera, també s’informarà més detalladament de les aportacions que es fan als grups municipals, que tindran l’obligació de sotmetre’s a auditories.

Pel que fa al personal eventual (càrrecs de confiança), la proposta que va al Ple n’estableix el número, les característiques d’aquests llocs de treball i la retribució. Es proposa mantenir només 3 càrrecs eventuals a l’Ajuntament, que tindran un cost inferior al del mandat anterior. En total  seran 150.000 € destinats a aquest tipus de treballadors, 45.000 € menys que en el mandat anterior:

 • 1 assessor d’Àmbit: retribució de 40.000 € bruts anuals
 • 2 coordinadors de Polítiques Públiques: retribució de 55.000 € bruts anuals

Així, en termes globals, els costos del personal electe (alcalde i regidors/es), les assignacions als grups municipals i els càrrecs eventuals és lleugerament inferior al del mandat passat.

Canvi temporal de competències

El regidor Juan Carlos Jerez ha assumit des de dimecres 3 de juliol les competències delegades a la regidora Anna Villarreal, que es troba de baixa per maternitat. Així, Jerez assumirà també les competències de Seguretat Pública (Policia Local i Protecció Civil) i Protecció de la Salut, fins a la reincorporació de la regidora.