Entre juliol i setembre es duran a terme els treballs de transformació del tram final de la ronda de Miguel de Cervantes. L’Ajuntament comença aquesta setmana les obres entre el carrer de Francisco Herrera i l’N-II per renovar el clavegueram i millorar l’urbanització de l’espai, tal i com es va fer entre 2017 i 2018 en el tram entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera.

L’Ajuntament comença aquesta setmana les obres de renovació del clavegueram i millora de la urbanització de la ronda de Miguel de Cervantes entre el carrer de Francisco Herrera i la carretera N-II. Les obres donaran continuïtat al tram de la ronda ja reurbanitzat entre la plaça d’Alfred Opisso i el carrer de Francisco Herrera, allargant d’aquesta manera el passeig per a vianants que s’ha creat al costat de la riera de Sant Simó.

El nou tram té una extensió de 280 metres lineals i una superfície d’actuació de 5.600 m². La xarxa de clavegueram actual presenta un estat de conservació deficient que fa necessària la seva renovació, tant per la presència d’arrels dels arbres que poden provocar embussos, com per fissures i deformacions detectades en alguns punts. La companyia municipal Aigües de Mataró executarà les obres de renovació i preveu un nou col·lector de PVC de 600 mm de diàmetre i 265 metres lineals de llargària. Es faran set nous pous de registre i es renovaran els claveguerons particulars, a més d’executar nous embornals. L’obra s’emmarca en el Pla Director del Clavegueram de Mataró.

Pel que fa a la millora de la urbanització, se seguiran els mateixos criteris constructius del tram de la ronda ja realitzat. Així, es preveu la prolongació del passeig per a vianants al marge de la riera de Sant Simó, on ara hi ha alguns trams sense vorera; es millorarà l’accessibilitat i consolidació de tres passos de vianants; es preveu nou enllumenat al passeig amb columnes i llumeneres leds; es mantindran els arbres existents creant nous escossells i es plantaran mèlies a les zones on ara no hi ha arbrat; es consolidarà i millorarà el carril bici; es reforçarà el paviment de la calçada amb paviment sonoreductor; s’instal·larà nova senyalització; s’incorporarà mobiliari urbà (bancs, papereres) i es donarà continuïtat a la barana del costat de la riera.

Per tal de minimitzar les molèsties als veïns, els dos projectes (clavegueram i millora de la urbanització) s’executaran de manera simultània. Es preveu que les obres estiguin enllestides durant el mes de setembre. El projecte de clavegueram s’ha adjudicat a l’empresa Bigas per un import de 286.062,85 € (IVA inclòs), mentre que la urbanització l’executarà Vialser per un pressupost d’adjudicació de 246.417,14 € (IVA inclòs).

Mentre durin les obres es mantindrà sempre un carril obert a la circulació de vehicles, la vorera del costat de la riera de Sant Simó i el carril bici quedaran tancats al pas. Les places d’aparcament situades a aquesta banda s’hauran d’eliminar per la nova urbanització, mentre que la resta d’estacionaments a l’àmbit quedaran afectats només durant la realització dels treballs.

Un cop acabades aquestes obres, finalitzarà la millora de la Ronda Cervantes, entre el camí Ral i la plaça d’Alfred Opisso, que s’ha fet en dues fases amb una inversió total de prop d’1 milió d’€.