Aquest matí, al Saló dels Lleons s’ha consumat un pacte que ja s’intuia des del pacte dels pressupostos 2019. Amb aquesta signatura comença la singladura del Mandat 2019 – 2023 amb un govern estable, al obtenir la majoria necessària per gobernar, amb 15 regidors dels 27 que constitueixen el Consistori.

David Bote ha indicat que amb aquest acord es constitueix un govern fort que permetrà treballar per Mataró amb estabilitat i projecció de futur. Un govern transparent que fomentarà la participació ciutadana i augmentarà, encara més, el compromís ètic amb la ciutadania.  Un govern lleial que treballarà amb objectius comuns acordats, compartint polítiques, corresponsabilitat i visibilitat institucional. Un govern obert i dialogant que cercarà el màxim consens polític i social en la governança de Mataró. Un govern local que col·laborarà lleialment amb els governs i les administracions de la Generalitat i d’Espanya, a les quals els hi reclamarà la seva implicació  i corresponsabilitat  en l’asumpció de les seves competències i en la millora dels serveis i prestacions a la ciutat i a la ciutadania de Mataró.

Acords

PRIMER – Ambdues formacions recolzaran a David Bote com alcalde de Mataró al Ple de constitució del nou ajuntament.

SEGON – Els regidors i regidores de les dues formacions polítiques formaran part del Govern Municipal, ocupen les regidories  que s’acordin i la participació en els órgans de Govern, d’acord amb la representivitat de cada grup.

TERCER – Els representants de cada grup municipal designi elaboraran, abans de tres mesos, una proposta de Pla de Mandat 2019 – 2023.

Les línies principals d’aquest Pla de Mandat són les que les dues organitzacions van assentar les bases de l’acord “Entesa per uns pressupostos socials” signat per facilitar l’aprovació del vigent pressupost 2019, així com els elements comuns del seus respectius programes electorals i que de forma no limitativa han llistat en 7 punts:

  • Visió estratègica: Exercir la capitalitat de la comarca. Reforçar la presència en l’àmbit metropolità. Revisar el Pla General d’Ordenació Urbana. Defensar una mobilitat urbana, comarcal i metropolitana, sostenible i amb foment del transport públic. Desplegar i executar els projectes de “Mataró 2022” i la resta de plans integrals i estratègics acordats al mandat 2015-2019.
  • Economia i treball: Fomentar i crear ocupació estable i de qualitat. Promocionar la industria i de l’emprenedoria. Impulsar la promoció de ciutat i turisme sostenible. Promocionar el comerç. Promocionar l’economia social i el cooperativisme. Potenciar el Consell Econòmic i Social. Millorar el sistema de llicències d’activitats i urbanístiques. Promocionar l’economia blava. Promocionar l’economia verda i circular. Impulsar la formació ocupacional. Fomentar la innovació, el coneixement i la universitat. Districte TecnoCampus. Impulsar la formació profesional.
  • Drets i Justícia Social: Desenvolupar el Pla Local d’Habitatge i treballar pel dret a l’habitatge. Garantir el dret a la Participació. Treballar pel dret a l’envelliment digne i actiu. Garantir el dret a l’educació de qualitat. Treballar pel dret a la igualtat, pel feminisme i contra la violència masclista. Treballar pel dret a la salut. Desenvolupar polítiques socials.
  • Mataró, ciutat d’oportunitats: Fomentar la cultura i la creació. Fomentar la pràctica de l’esport i activitats de lleure. Completar el mapa de lectura pública amb la construcció de la biblioteca de Cirera- Molins. Treballar per l’emancipació dels joves. Desenvolupar un Pla director d’equipaments públics. Construir el centre d’acollida d’animals domèstics.
  • Desenvolupament sostenible: Actuar a les zones de desenvolupament urbà estratègiques. Crear l’operadora energètica municipal. Treballar per la sostenibilitat, el medi ambient, la transició energètica i el canvi climàtic. Treballar per una mobilitat sostenible. Treballar pel benestar animal.
  • Ciutat al dia i segura: Treballar per posar la ciutat al dia. Treballar per una ciutat segura i cívica.
  • Política eficient, oberta, ètica i transparent: Aprovar el Codi Ètic del mandat 2019-2023 i constitució del comitè d’ètica. Continuar l’impuls de transformació de l’administració municipal. Completar la redefinició de l’empresa municipal PUMSA. Treballar per a la millora de les clàusules socials en la contractació pública. Aplicar una fiscalitat justa i progressiva.

QUART – Oferir a la resta de grups municipals treballar pel consens, el pacte i la col·laboració en interès de Mataró i dels mataronins i mataronines.

CINQUÈ – Crear una comissió de desenvolupament i seguiment del present Pacte. Aquesta comissió serà bilateral, amb un màxim de 3 membres per formació i les seves funcions específiques i periodicitat serà acordada a la sessió de constitució de la comissió.

DOCUMENT