La Generalitat construirà un nou edifici per al CAP Cirera-Molins i ampliarà les instal·lacions del CAP Rocafonda-El Palau, previsions que suposen fer ajustos urbanístics als àmbits on s’ubiquen aquests equipaments. Entre els canvis contemplats es preveu el trasllat de les pistes de petanca que funcionen actualment al costat dels dos centres sanitaris.

L’Ajuntament de Mataró està tramitant les modificacions urbanístiques necessàries per fer possible tant la substitució del Centre d’Atenció Primària (CAP) Cirera-Molins, amb la construcció d’un nou edifici al costat de l’actual, com l’ampliació del CAP Rocafonda. Les dues operacions es fan a requeriment del Servei Català de la Salut (SCS), i formen part de la planificació que ha fet la Generalitat d’acord a les necessitats dels serveis sanitaris a Mataró a mig i curt termini, respectivament, en funció de la disponibilitat de pressupost.

D’una banda, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 6 de maig la modificació puntual del Pla especial d’equipaments Mataró-Nord per ampliar el sostre edificable del CAP Rocafonda-Palau en 543 m², de manera que es cobririen les demandes del SCS (aconseguir un sostre total de 1.500 m²), i l’equipament tindria fins i tot la possibilitat de créixer més. L’ampliació es preveu per la part posterior, entre l’edifici existent (ronda de Rafael Estrany, 24) i el Camp Municipal de Futbol de Rocafonda, de manera que s’afecta a les Pistes Municipals de Petanca de Rocafonda, que es traslladaran a una franja de terrenys qualificada d’equipament entre les instal·lacions esportives i els terrenys de l’Institut Cins Sénies.

L’ampliació del CAP Rocafonda-Palau començarà a funcionar properament en mòduls provisionals que el SCS ja ha instal·lat, amb espai per a tres consultes més i una sala d’espera.

Nou edifici per al CAP Cirera-Molins

D’altra banda, el Ple municipal va aprovar provisionalment el passat 8 de maig les modificacions puntuals del Pla de millora urbana i del Pla especial d’equipaments Mataró-Nord per la implantació del nou CAP Cirera-Molins. El SCS ha desestimat adequar i ampliar l’edifici actual en considerar que arrossegaria mancances funcionals, i opta per construir un nou equipament just al costat, a la cantonada de la carretera de Cirera amb la ronda de Frederic Mistral.

El nou edifici tindrà un sostre edificable de 1.700 m² aproximadament, amb planta baixa i un màxim de dues plantes superiors, integrat a la topografia del terreny. Quedarà separat 15,5 m respecte a la ronda i un mínim de 10 m de l’actual CAP, generant un nou espai públic davant per facilitar tant l’accés a l’equipament sanitari com al futur parc que el planejament del sector preveu entre la carretera de Cirera, la ronda Frederic Mistral i l’Escola Marta Mata. La construcció del nou CAP obligarà a traslladar les Pistes de petanca Cirera, que està previst reubicar entre les rondes de Sant Oleguer i de Frederic Mistral.

La modificació del Pla de millora urbana per la implantació del nou CAP Cirera-Molins manté la previsió de construir un equipament de barri dins el futur parc, traslladant aquesta edificació més a l’oest per deixar un espai lliure davant l’escola. L’equipament comunitari tindrà a l’entorn de 1.200 m² de sostre edificat, amb dues entrades a diferent nivell.