L’Ajuntament ha acceptat la renúncia a la llicència d’obres que va concedir a El Corte Inglés el 4 de febrer de 2012 per construir un centre comercial al carrer de Miquel Biada. L’empresa va presentar la renúncia el passat 15 de febrer, sol·licitant a la vegada la devolució d’1.583.366,51 € que havia abonat el març de 2012 en concepte d’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Segons la Llei General Tributària, l’Ajuntament té sis mesos des de la data de sol·licitud d’El Corte Inglés (15 de febrer) per resoldre sobre la procedència de retornar l’ICIO sense que correspongui pagar interessos de demora abans de la fi d’aquest termini.

En el decret d’acceptació de la renúncia que l’Ajuntament notifica a El Corte Inglés es fa constar que la decisió de no construir el centre comercial en les condicions de la llicència atorgada al 2012 “no és imputable de cap manera a l’Ajuntament”. Tampoc invalidaven la llicència les sentències del 2017 que anul·len el planejament urbanístic i qüestionen el desmuntatge i trasllat de la nau de Can Fàbregas i de Caralt, tal com recull la Llei 29/1998 reguladora de la jurisdicció contenciosa