El Ple del 8 de maig va aprovar una Proposta de resolució presentada per la CUP perquè els grups municipals retin comptes de les assignacions econòmiques que perceben. El text es va aprovar amb l’abstenció del PSC i els vots a favor de tots els altres grups i regidors no adscrits (CiU, ERC, Ciutadans, PP, CUP, VOLEMataró, ICV-EUiA i PxC)

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

 “L’article 1.2 Llei de19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés ala informació pública i bon govern: “La finalitat d’aquesta Llei és establir un sistema de relació entre les persones i l’Administració pública i els altres subjectes obligats, fonamentat en el coneixement de l’activitat pública, la incentivació de la participació ciutadana, la millora de la qualitat de la informació pública i de la gestió administrativa i la garantia del retiment de comptes i de la responsabilitat de la gestió pública”.

Alhora, l’article 15 de la mateixa llei, relatiu a la transparència en l’activitat subvencional, en el seu apartat e) especifica l’obligació de la justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció o ajut atorgats.

Aquesta normativa representa un canvi de paradigma en relació a l’article 7.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local (modificada pe la Llei 11/1999 de 21 d’abril) que deixa en mans del Ple el control el control d’una decisió corporativa adoptada pels mateixos beneficiaris.

En aquest sentit, i d’acord amb el Criteri 1/2018, sobre l’obligatorietat de la publicitat activa de les subvencions als grups polítics de les Corporacions Locals, de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), les Administracions Locals estan obligades a difondre al seu portal de transparència la informació següent:

  • L’import anual de les subvencions (cost global per a la Corporació Local), així com l’import del tant fix per grup i del tant per a cada membre que s’aplica, amb indicació de l’acord del Ple que els fixa i dels elements que permetin conèixer el procés de presa d’aquesta decisió;
  • Els grups polítics beneficiaris, amb indicació de la quantitat anual que perceben;
  • L’objecte de la subvenció (les despeses de funcionament del grup) i les prohibicions legals de destinació d’aquests fons previstes a l’article 73.3 LBRL;
  • La informació relativa al seu control financer;
  • La justificació o retiment de comptes per part dels beneficiaris de la subvenció. En relació amb aquest darrer element (justificació de la despesa dels grups polítics amb càrrec a aquests fons), cal tenir en compte que -considerant la finalitat de retiment de comptes i de control crític de la ciutadania- no quedarà adequadament informat si la justificació es limita a la mera referència genèrica de què la subvenció s’ha destinat a la finalitat legal de finançar el funcionament del grup, ni fins i tot si s’hi afegeix la negació d’haver-la destinat a finalitats prohibides per l’LBRL, sinó que caldrà que, almenys, s’aporti una relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes, que hauran de ser prou específics i clars: lloguer, material d’oficina, impremta, trameses postals, despeses de representació, desplaçaments, etc.

Malauradament, el portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró no dóna una informació completa i transparent que permeti un control ciutadà de la gestió pública i de la traçabilitat dels recursos públics destinats als grups municipals i es limita a fer referència al ple municipal d’aprovació, als imports d’aplicació del mòdul fix i del variable i a les aportacions als grups municipals fixes, variables, per any i per mes.

Per aquest motiu, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró que d’ara endavant es compleixi l’acord següent:

– El portal de transparència de l’Ajuntament de Mataró publicarà el retiment de comptes dels diners públics de les assignacions dels grups municipals que, com a mínim, haurà de consistir en la relació detallada de les despeses anuals agrupades per conceptes, que hauran de ser prou específics i clars.”