Ambdues parts consideren que cal iniciar una nova licitació amb unes condicions més ajustades al moment i a la normativa de contractació pública actual perquè el contracte signat el 2014 ja no dona una resposta òptima a les necessitats de la ciutat. La resolució del contracte serà efectiva l’1 d’abril de 2020.L’Ajuntament i Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCC) han acordat la resolució del contracte de la gestió del servei públic de recollida de residus, de la neteja viària, de la neteja del Passeig Marítim i de les platges adjudicat a Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCC) amb data 21 de juliol de 2014. L’empresa continuarà prestant el servei fins a l’1 d’abril de 2020, moment en què es preveu l’entrada del nou adjudicatari, un cop finalitzat el procés de licitació del nou contracte. L’acord de resolució s’ha explicat en la Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica i es portarà a aprovació del Ple ordinari d’abril, previst per a aquest dijous 4.

Tant l’Ajuntament com FCC consideren que l’actual contracte no dona prou resposta a les necessitats actuals de la ciutat perquè, després de gairebé cinc anys d’execució, les circumstàncies econòmiques i jurídiques han canviat substancialment.

D’una banda, es considera necessària una adequació del servei degut a l’increment de població (més de 3.000 persones en els darrers 4 anys), a l’extensió de les zones residencials de la ciutat –principalment al Rengle i a l’Eix Herrera- i al creixement de l’activitat econòmica.

D’altra banda, durant aquests darrers anys s’han produït circumstàncies que modifiquen l’estructura econòmica inicial del contracte, com la introducció d’un nou camió extraordinari a jornada completa per evitar desbordament de la fracció resta en alguns contenidors de la ciutat o un augment dels recursos derivats de la posada en marxa de l’App MataróNeta, entre d’altres.

A més a més, durant aquest temps també hi ha hagut canvis jurídics derivats de l’entrada en vigor de la Llei 2/2015, de 30 de març de desindexació de l’economia espanyola, que permet la revisió dels costos de la mà d’obra quan el període de la inversió sigui igual o superior a cinc anys i la intensitat en l’ús del factor treball sigui considerada significativa, com seria el cas.

Tenint en compte aquests motius, i segons l’acord de resolució del contracte, l’Ajuntament reconeix i liquidarà a FCC la quantitat de 459.256,75 € corresponents als imports dels serveis prestats al marge dels oferts inicialment i que han estat acreditats per l’empresa. Per tal que aquests serveis complementaris es mantinguin mentre FCC segueixi prestant el servei, l’Ajuntament tramitarà una modificació contractual per valor de 222.802,85 €.

L’empresa, per la seva banda, es compromet a continuar prestant el servei fins a l’adjudicació del nou contracte i a reconèixer als treballadors adscrits els increments retributius corresponents a l’exercici 2018, 2019 i 2020, en aplicació del pacte salarial que ambdues parts acordin en la negociació col·lectiva.